Tecnologia II. Tercer d'ESO

Curs 2021/221

General

Normes per l'aula-taller

Informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material (obsolet)

Calendari del curs


Primer trimestre
Energies

Màquines i mecanismes

(De 2n ESO)

Fitxes de treball
M01. Energia
M02. Màquines simples
M03. Mecanismes
M04. Transformació de moviment
M05. Exercicis resolts
Enllaços d'interès
Energia
Tipus d'energia
 

Projecte 1
 
La grua eòlica

Segon trimestre
Electricitat  
Fitxes de treball
E01. L'electricitat. Circuits
E02. Magnituds bàsiques
E03. Energia elèctrica
 
Enllaços d'interès
Conceptos básicos

¿Dónde Está Todo el Grafeno que nos Prometieron? YouTube
¿Por qué el grafeno todavía no se ha apoderado del mundo? YouTube

Nikola Tesla - La aventura del saber (video)
 

Centrals elèctriques
Generació d'electricitat
Anotacions
 
Fitxes de treball
GD01. Generació elèctrica
GD02. Distribució elèctrica
Enllaços d'interès
Dades de la instal·lació fotovoltaica de l'IES

Central tèrmica
Central nuclear
Central hidroelèctrica

Electricitat a Espanya

Esquema de les fonts d'energia

Energia geotèrmica

Central solar
Planta termosolar (vídeo)

Energies renovables
Més renovables
Renovables

Fonts d'energia

¿Qué tipos de Centrales Eléctricas existen? - YouTube

Fotovoltaica - Diario de Mallorca

Distribució d'electricitat Xarxa Elèctrica Balear
Mapa de la xarxa
Funcionament de la xarxa elèctrica

Connexió amb la península

El transformador

Transport i distribució

Subestaciones eléctricas- Principales elementos- YouTube

Instal·lacions domèstiques i altres Instalación doméstica, averías y sistemas de protección

Recursos educativos Endesa Educa

Simbologia

La instal·lació elèctrica


Tercer  trimestre
Electrònica Fitxes amb exercicis i pràctiques
 

 

Pràctiques
Full de càlcul Apunts

Exercicis P1

Internet  

 

Feina d'estiu