Tecnologia I, Segon d'ESO. Curs 2019/20

General

Normes per l'aula-taller

Apartats de l'informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material

Calendari escolar

Primer trimestre

Què és tecnologia? Què és la tecnologia? - Fitxa 1

Organització de l'aula-taller - Fitxa 2
 

Enllaços
Les eines del taller
Primer projecte
Aproximació a un projecte amb informe tècnic.

Exemple d'informe tècnic Informe tècnic del tangram
Informe tècnic del suport pel mòbil

Representació gràfica Material
Normes d'acotació
Pauta isomètrica

Model de caixetí
Fitxes de treball
Eines de dibuix - Fitxa 3
Representació d'objectes - Fitxa 4
Enllaços
Utilització del calibrador
Diedrom, editor de peces en 3D i vistes
Presentació/explicació de les vistes

Els materials Fitxes de treball
Els materials - Fitxa 11
Propietats dels materials - Fitxa 12
Enllaços
 

Introducció a la informàtica Informàtica. L'equip informàtic. Fitxa I01

El sistema operatiu

Edició de text
Intro. Format de caràcter
Alineacions
Taules
Llistes
Imatges
Tabulacions
Capçaleres i peus
Taula de contingut

Enllaços
 

Full d'autoavaluació de quadern del Primer trimestre

Segon trimestre

Materials d'ús tècnic

La Fusta

Material
 
La fusta  - Fitxa 21
Eines i treball en fusta - Fitxa 22
Enllaços
Les eines a l'aula-taller
Segon Projecte Construcció de ...
Estructures Material
 
Fitxes de treball
Les unions - Fitxa 41
Estructures - Fitxa 42
 
Enllaços
Laboratori de forces (en anglès)
Forces i estructures
Tercer projecte
Llista de preus de material (provisional)

Full d'autoavaluació de quadern del Segon trimestre

Tercer trimestre

Màquines i mecanismes Fitxes de treball
Introducció a les energies. Energies
Màquines simples - Fitxa Màquines 1 (pendent de revisar)
Mecanismes Transmissió de moviment (pendent de revisar)
Transformació de moviment Resum de transmissions
 
Enllaços
Les Màquines
Màquines i mecanismes
Engranatges i transmissions
Curiositats
Efectes encadenats

Un niu d'idees (videos)

Addicional per l'estiu

Feina d'estiu Tecnologia I, curs 2019/20

Si tens algun dubte comenta-ho a l'aula o escriu a tecno@edukia.cat