Tecnologia, Segon d'ESO. Curs 2017/18

General

Normes per l'aula-taller

Apartats de l'informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material

Calendari escolar

Primer trimestre

Què és tecnologia? Què és la tecnologia? - Fitxa 1

Organització de l'aula-taller - Fitxa 2
 

Enllaços
Les eines del taller
Primer projecte
Aproximació a un projecte amb informe tècnic.

Construcció d'un cavallet porta-fotos - Plànols
Exemple d'informe tècnic Informe tècnic del tangram

Representació gràfica Material
Normes d'acotació
Pauta isomètrica

Model de caixetí
Fitxes de treball
Eines de dibuix - Fitxa 3
Representació d'objectes - Fitxa 4
Enllaços
Utilització del calibrador
Diedrom, editor de peces en 3D i vistes
Presentació/explicació de les vistes
Introducció a la informàtica Informàtica. L'equip informàtic. Fitxa I01

El sistema operatiu

Edició de text

Enllaços
 

Segon trimestre

Materials d'ús tècnic

La Fusta

Material
 
Fitxes de treball
Els materials - Fitxa materials 1
Propietats dels materials - Fitxa materials 2
La fusta  - Fitxa Fusta 1 (pendent de revisar)
Eines i treball en fusta - Fitxa Fusta 2 (pendent de revisar) Provisional
Enllaços
Les eines a l'aula-taller
Segon Projecte Construcció del Tangram
Estructures Material
 
Fitxes de treball
Les unions - Fitxa Unions (pendent de revisar)
Estructures - Fitxa estructures (pendent de revisar)
 
Enllaços
Laboratori de forces (en anglès)
Forces i estructures
Tercer projecte
Llista de preus de material (provisional)

Tercer trimestre

Màquines i mecanismes Fitxes de treball
Introducció a les energies. Energies
Màquines simples - Fitxa Màquines 1 (pendent de revisar)
Mecanismes Transmissió de moviment (pendent de revisar)
Transformació de moviment Resum de transmissions
 
Enllaços
Les Màquines

edu365 - transmissió de moviment
La bicicleta
Màquines i mecanismes
Engranatges i transmissions

Curiositats
Efectes encadenats

Un niu d'idees (videos)

Addicional per l'estiu

Per l'estiu Feina d'estiu, Tecnologia I, curs 2017/18

Si tens algun dubte comenta-ho a l'aula o escriu a tecno@edukia.cat