Tecnologia I, Segon d'ESO. Curs 2022/23

General

Normes per l'aula-taller

Apartats de l'informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material

Calendari escolar


Primer trimestre

Què és tecnologia? Què és la tecnologia? - Fitxa 1
Organització de l'aula-taller - Fitxa 2
Enllaços
Les eines del taller
Primer projecte
Aproximació a un projecte amb informe tècnic.

Exemple d'informe tècnic Informe tècnic del tangram
Informe tècnic del suport pel mòbil

Representació gràfica Material
Normes d'acotació
Pauta isomètrica

Model de caixetí
Fitxes de treball
Eines de dibuix - Fitxa 3
Representació d'objectes - Fitxa 4
Enllaços
Utilització del calibrador
Diedrom, editor de peces en 3D i vistes
Presentació/explicació de les vistes

Introducció a la informàtica Informàtica. L'equip informàtic. El sistema operatiu

Fitxa I01

El sistema operatiu

Enllaços
 

Full d'autoavaluació de quadern del Primer trimestre

Segon trimestre

Els materials Fitxes de treball
Els materials - Fitxa 11
Propietats dels materials - Fitxa 12
Enllaços
 
Materials d'ús tècnic

La Fusta

Material
La fusta  - Fitxa 21
Eines i treball en fusta - Fitxa 22

Unions - Fitxa 23
Enllaços
Les eines a l'aula-taller

Tipus d'adhesius (informació comercial)
Segon Projecte Construcció de ...
Materials d'ús tècnic

Els metalls

Material
Els metalls - Fitxa 31
Metalls. Eines i tècniques. Fitxa 32
Metalls. Unions. Fitxa 33
Enllaços
 
Edició de text


ET01. Intro. Format de caràcter. Alineacions
ET02. Taules. Llistes.
ET03. Imatges. Capçaleres i peus.
ET04. Tabulacions

Full d'autoavaluació de quadern del Segon trimestre

Tercer trimestre

Estructures

Fitxes de treball
Fitxa 61. Unions-Repàs
Fitxa 62. Estructures

Enllaços
Estructuras

Propietats de les estructures
Forces i estructures
Bridges and structures

Màquines i mecanismes Fitxes de treball
Introducció a les energies. Fitxa 71. Energia
Màquines simples - Fitxa 72. Màquines simples
Transmissió de moviment -  Fitxa 73. Mecanismes i transmissions
Transformació de moviment Fitxa M04. Transmissió de moviment (en revisió)
Enllaços
Les Màquines
Màquines simples
Máquinas simples
Engranatges i transmissions
Curiositats
Efectes encadenats

Un niu d'idees (videos)

Feines per l'estiu


Aquest curs no n'hi ha.

Si tens algun dubte comenta-ho a l'aula, escriu a tecno@edukia.cat o a l'adreça del professor.