Quart d'ESO. Curs 2006/07

 

Primer trimestre

Automatismes

Sistemes de control

Sensors

 

Descripció del projecte

Descripció de l'informe

Caixetí

Referència de preus material

Segon trimestre

Repàs ordinador

Senyals i portes lògiques

Programació en LOGO

 

Exercicis de reforç