Pendents estiu.

Curs 2006/07

 

Els alumnes amb Tecnologia pendent han de fer la tasca comanada i s'han de presentar a la prova escrita el dia 4 de setembre a les 11:00. A l'aula de tecnologia.
   
Activitats d'estiu de 2n d'ESO
(142 Kb)

Preguntes més freqüents

Activitats d'estiu de 3r d'ESO, diversificació (297 Kb)

Imatges del projecte

Preguntes més freqüents

Activitats d'estiu de 4t d'ESO
(51 Kb)

Preguntes més freqüents

Per poder recuperar l’assignatura de tecnologia serà necessari fer el projecte indicat en aquests fulls, els exercicis i presentar-se a l’examen de setembre, el dia 4 de setembre a les 11:00 a l’aula de tecnologia.
·         
El projecte es valorarà amb un 35% de la nota final.
·         
Els exercicis d’aquests fulls es valoraran un 20% de la nota final.
·         
L’examen es valorarà amb un 35% de la nota final.
·         
És necessari un mínim de 3 en els aspectes anteriors (projecte, exercicis i examen) per fer mitjana.
·         
L’actitud es valorarà un 10% de la nota final. Aquesta nota serà la que tenien al juny, fent mitjana incondicionalment amb les anteriors.

 Indicacions
·         
El projecte, amb l’informe tècnic, i aquestes activitats es presentaran necessàriament el mateix dia de l’examen. El professor estarà disponible durant el matí per recollir-ho.
·         
El nom del propietari ha de figurar en lloc ben visible.
·          Tant l’informe tècnic com els exercicis s’han de presentar segons les normes vistes durant el curs: en A4, respectant el marges, amb lletra llegible i degudament enquadernat (preferiblement amb grapes, però no en bosses de plàstic ni clips).
·          Es pot presentar a mà, a màquina o per ordinador. Es valorarà la legibilitat i correctesa. 

Aclariments

Si teniu alguna pega podeu enviar un missatge a l’adreça tecno07@sabaula.com.
A més intentarem que hi hagi informació addicional sobre aquestes activitats i d’altres coses interessants al lloc http://www.iessantanyi.com/tecnologia